?>

Diagnostiek

Het stappenplan in het protocol ouderenmishandeling kent 5 fasen:

Fase 1 Vermoeden van mishandeling

 • Zet aanwijzingen die het vermoeden onderbouwen op een rij.
 • Maak een kleine inventarisatie over de huidige hulpverlening.
 • Beoordeel de situatie, schat het acute risico in.

Deze fase staat ook beschreven onder screenen: de gedragssignalen die je observeert kunnen je vermoeden van ouderenmishandeling onderbouwen. Registreer deze.

Fase 2 Overleg met collega’s of andere professionals

 • Bespreek het onderbouwde vermoeden met een collega, de leidinggevende of de aandachtfunctionaris en het Advies en Steunpunt Huiselijk geweld wellicht zijn er al eerder vermoedens geuit.
 • Houd contact met de betrokkenen

Fase 3 Informatie verzamelen

 • Onderzoek de situatie: observeer en rapporteer, houd de frequentie bij en laat eventueel een  medisch of psychologisch onderzoek doen.
 • Luister goed: zowel naar slachtoffer als pleger, neutraal en feitelijk.
 • Let op lichaamstaal en wees geduldig.
 • Check of er andere hulpverleners komen en wat zij weten en/of vermoeden.
 • Leg waarnemingen zo mogelijk (met tact) voor aan de oudere, vermoedelijke pleger en/of  contactpersoon van het slachtoffer.

Tussentijdse actie

Beoordeel de resultaten uit fase 1,2 en 3 en kijk in de tabel voor verdere stappen:

Situatie Situatie 1:geen sprake van mishandeling of twijfel over mishandeling blijft bestaan Situatie 2: Er is sprake van mishandeling maar betrokkenen willen geen hulp Situatie 3: er is sprake van mishandeling en betrokkenen willen hulp
Actie Blijf alert, verzamel zo nodig meer info Klik op onderstaande link voor meer informatie wat te doen Ga verder naar stap 4; beschreven onder kopje interventie
Wie onderneemt actie Degene die het gesignaleerd heeft Blijf contact houden.
Informeer huisarts
Meld uw vermoeden bij advies en steunpunt huiselijk geweld (ASHG)
Bespreek wie u verder in kunt schakelen met ASHG
Mishandeling wordt gemeld bij Advies en Steunpunt Huiselijk geweld en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling

 

Klik hier voor meer info wat te doen indien er sprake is van ouderenmishandeling maar de betrokkenen géén hulp willen (situatie 2)

Praten en informeren

Regelmatig in gesprek gaan over de situatie en informatie geven over mogelijke oplossingen kan mensen uiteindelijk over de drempel helpen om hulp te vragen.

Overtuigen en adviseren

Als de oudere ontkent dat er wat gaande is, toch proberen betrokkenen te overtuigen van de noodzaak om iets te ondernemen. Praktische oplossingen aandragen. Soms ontstaat pas langzaam het besef dat er iets echt mis is en dat er wat aan gedaan kan worden.

Ongevraagd huisbezoek

Als er signalen zijn gekomen van derden dat er mogelijk iets mis is, zal er iemand op bezoek moeten gaan in de thuissituatie. Zich ongevraagd ergens mee bemoeien kan uiteindelijk gewenst blijken te zijn.

Confrontatie

Benoemen van het mogelijke probleem in bijzijn van de betrokkenen en voorstellen van oplossingen aan de oudere. Dit vraagt om ervaring en stevigheid van de hulpverlener.

Anoniem cliëntoverleg

Als betrokkenen uit schaamte of schuldgevoel geen andere of onbekende hulpverleners toe willen laten, kan een anoniem cliëntoverleg de hulpverlener ruggesteun geven.

Beschermingsplan

In een beschermingsplan wordt een manier beschreven waarop hulpverleners gaan proberen om de oudere voor (verdere) mishandeling te beschermen.

Het plan vermeldt heel duidelijk de doelen, wie de hulpverleners zijn en wie coördineert. De rol en taak van iedere hulpverlener wordt duidelijk beschreven, evenals afspraken over gebruik van speciale observatiemiddelen, zoals lichaamskaarten.

Mishandeling gaat gepaard met trauma’s voor alle partijen, dus het is goed om ook afspraken te maken over psychische begeleiding.

Zware maatregelen

 • Tijdelijk huisverbod.
 • Beoordeling van wils(on)bekwaamheid, en ingrijpen zonder toestemming van het slachtoffer.
 • Onder bewindstelling, financiële belangenbehartiging.
 • Mentorschap, beslissen met en voor de oudere met betrekking tot verzorging, behandeling, wonen, enzovoorts.
 • Onder curatele stellen: in geval van dementie.
 • Scheiding van oudere en pleger/BOPZ (Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen: onvrijwillige opneming van lijders aan een geestesstoornis). Dit brengt veel onmacht en verdriet met zich mee voor betrokkenen, maar kan noodzakelijk zijn.
 • Inhechtenisneming/inbewaringstelling: dit is alleen van toepassing in situaties waar er directe dreiging is van zware mishandeling en bij aangifte van het slachtoffer.
 

Toolkit

Artikelen

Project ‘Tijd voor oogsten’

Artikel op website Nationaal Programma Ouderenzorg: Almere is de eerste regio in Nederland waar welz...

Bijeenkomst over Transmurale zorg

Naar aanleiding van de CBO bijeenkomst over de transmurale zorgbrug op maandag 5 februari is mevrouw...